CSRD-direktivet – del 1

EU inför nya direktiv som kommer innebära hårdare krav på företag att rapportera sin miljöpåverkan. Tillämpningen av denna rapportering sker gradvis men det är viktigt att redan nu skapa sig en uppfattning om vad detta innebär och hur så snar som möjligt kan jobba med att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Det här innebär CSRD-direktivet

Direktivet innebär att företag och organisationer kommer att rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandarder som heter European sustainability reporting standards (ESRS). Den nya standarden ska mynna ut i jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information från företagen om på vilket sätt de påverkar människor, miljön och klimatet. Rapporteringen kommer att öka transparensen och jämförbarheten eftersom företag kommer att behöva lämna mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än vad dagens rapportering kräver.

Vilka företag omfattas av CSRD?

CSRD kommer gradvis att utvidga tillämpningsområdet för kraven på hållbarhetsrapportering till att omfatta alla stora företag, oavsett om de är börsnoterade och kommer så småningom omfatta alla företag med:

  • 1 januari 2024 (rapportering 2025) för företag som redan omfattas av NFRD (börsnoterade företag med över 500 anställda).
  • 1 januari 2025 (rapportering 2026) för stora företag som för närvarande inte omfattas av NFRD. Och

För företag som uppfyller minst två av följande kriterier.
– Över 40 miljoner euro i nettoomsättning
– Över 20 miljoner euro i balansräkning
– Över 250 anställda

  • 1 januari 2026 (rapportering 2027) för börsnoterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.

Processen för genomförandet av CSRD

1.    Utför en GAP-analys

Inledningsvis är det viktigt att förstå att de nya kraven kräver en omställning, för många organisationer blir det en förändringsprocess. Det finns ingen quick fix. Att genomföra en GAP-analys är en mycket bra start för att kunna få förståelse över kravbilden, utvärdera vad som finns på plats idag och vad som saknas, och med det som stöd kunna sätta en plan framåt.

2.    Se över er datainsamling

Gå igenom eventuella brister i datainsamlingen som din GAP-analys har uppdagat. Undersök varifrån du får din data och hur den kvalitetssäkras och fundera på om ni behöver en central datalagringshub.

Datainsamlingsarbetet förutsätter att du går igenom samtliga system. Det kan även inkludera manuell datainsamling från olika delar av företaget som HR, ekonomi, inköp och riskhantering, vilket gör att resurser från flera avdelningar behöver involveras.

3.    Fokusera på den dubbla väsentlighetsanalysen

Nästa steg är att sätta sig in i och genomföra det som ligger till grund för hela hållbarhetsrapporteringen framåt: dubbel väsentlighetsanalys. Analysen syftar till att förstå företagets påverkan, risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. I den dubbla väsentlighetsanalysen identifierar du vilka hållbarhetsfrågor företaget påverkar och påverkas av för att sedan kunna rapportera kring detta. Dubbel väsentlighetsanalys är ett nytt koncept även om analys ur de två olika perspektiven har funnits i andra ramverk sen tidigare. Det betyder att det inte finns många färdiga analyser att ta del av, men vägledningar är på gång och  praxis kommer att sätta sig allteftersom fler företag redovisar sina analyser.

4.    Tydliggör strategin inom företaget

De nya lagkraven kommer att ställa högre krav på företagets affärsmodell och du måste kunna visa att företaget aktivt arbetar med de identifierade väsentliga frågor. Det ska vara tydligt att affärsmodellen är hållbar och att det finns processer och policys som styr mot att omhänderta identifierade risker och möjligheter samt den påverkan företaget har inom hållbarhetsområdet.

Det är även viktigt att ha tydliga mål, handlingsplaner och KPI:er integrerade i helheten. Så mät, följ upp och jobba med åtgärder för att säkerställa förbättring. CSRD tvingar företag att höja blicken, ha en långsiktighet och ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela företaget.

5. Visualisera och gå från strategi till handling

Hållbarhetschefen kan med fördel ses som spindeln i nätet som delegerar uppgifter och driver på förändringar. Med nya krav på rapportering och tillhörande åtgärdsplaner kommer ledningen att behöva tillföra mer resurser. Även om det initialt leder till väsentliga kostnader kommer arbetet, om det omhändertas på rätt sätt, att resultera i betydande vinster.

Med hjälp av systemstöd blir det enklare att distribuera ansvar och uppgifter samt följa upp företagets framsteg. En gemensam plattform för hållbarhetsarbetet gör det även lättare att förbereda och förmedla information internt så att rapporteringen inte kommer som en överraskning i sista stund.

6. Följ upp och sammanställ i en rapport

Hållbarhetsrapporten måste framöver ingå i företagets årsredovisning, men som en separat del. För att få ihop samtliga delar till hållbarhetsrapporten behöver fler funktioner inom företaget vara delaktiga vilket ställer högre krav på samordning än tidigare.

Slutligen. Kom ihåg att detta är början av en förändringsprocess. Genom att vara proaktiv och börja planera för dessa förändringar nu, kan ditt företag förbereda sig för CSRD och säkerställa att ni ligger i framkant när ni träffas av kraven.