Ökad arbetslöshet ger högre vakanser – så ser trenden ut

Under den senaste tiden har vi sett kraftigt stigande arbetslöshetsnivåer. Från 2019 till 2020 steg arbetslösheten med 1,5 procentenheter till 8,3 procent. Enligt arbetsförmedlingens prognos för 2020 och 2021 kommer den att fortsätta stiga till en bit över 10 procent innan den planar ut och sakta återgår till normala nivåer. Denna utvecklingsprognos stöttas av att antalet privata arbetsgivare som planerar att utöka personalstyrkan har minskats drastiskt under det senaste året. (se bild nedan).

Vi ser alltså att antalet arbetstillfällen minskat och att den trenden inte kommer att vända inom kort. Detta kommer med stor sannolikhet påverka hur beslutsfattarna resonerar när det kommer till val av lokal. Eftersom hyresavtalen oftast sträcker sig över minst 3 år har lokalbesluten varit tvungna att baseras på vilket behov man kommer att ha i slutet av hyresperioden för att kunna få plats med alla anställda vilket kan innebära att företag under stora delar av hyresperioden står med för stora lokaler. När vi nu ser ett minskat behov av att anställa nya medarbetare är det en rimlig antagelse att företagen kommer att söka lokaler som kan dimensioneras för både dagens och morgondagens behov, beläggningsgraden på kontoren lär således minska. Ett fortsatt uppsving i vakanser på kontorsmarknaden kommer därmed vara oundvikligt till följd av färre arbetstillfällen.

Det är dock ett otroligt scenario att vakanserna kommer att skena.

På sikt ser vi att det kommer snarare bli viktigare att välja rätt kontor för att locka anställda till arbetsplatsen. Detta kommer få vakanserna att återgå till lägre nivåer på sikt, inte minst i de mest attraktiva områdena.